ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ ชุด
หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหัดกระบี่
-------------------------------------
ด้วย เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พร้อมติดตั้ง แบบ IP/Fixed Camera จำนวน ๑๐ ชุด และ แบบ (Dome IP Fixed Camera) จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดเป็นไปตามคุณลักษณะและปริมาณการที่กำหนด ราคากลาง๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
“ทั้งนี้ จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”
รายละเอียดลักษณะดังนี้
๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) ดังนี้
คุณลักษณะขั้นพื้นฐาน
๑.๑ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP/Netword Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
๑.๒ สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน
IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
๑.๓. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
๑.๔. มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์
อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง(lris) แบบอัตโนมัติได้
๑.๕. สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไป และสำหรับพื้นที่สำคัญ ให้แตกต่าง
กันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า
๑.๖. มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป Full HD 1080p หรือดีกว่า
๑.๗. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่เกิน 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่เกิน
0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า
๑.๘. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
สำหรับพื้นที่สำคัญ
๑.๙. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
๑.๑๐. รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ
๑.๑๑. ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า

/๑.๑๒ สามารถทำงาน...


-๒-

๑.๑๒. สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
๑.๑๓. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน
IP66 หรือดีกว่า
๑.๑๔. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้
๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (Dome IP Fixed Camera) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (Dome IP Fixed Camera) ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
2.1. เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
2.2. สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
2.3. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
2.4. มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์ อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Lris) แบบอัตโนมัติได้
2.5. สามารถติดตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สำหรับพื้นที่ทั่วไป และ สำหรับพื้นที่สำคัญ ให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า
2.6. มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
2.7. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 Lux สำหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.05 Lux สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Night Mode) หรือดีกว่า
2.8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ
2.9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
2.10. รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สำหรับพื้นที่สำคัญ
2.11. ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า
2.12. สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้
2.13. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
2.14. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมทางเทคนิค ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

/ผู้มีสิทธิเสนอราคา...


-๓-
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพ ขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิต ผู้แทนหรือตัวแทนจำหน่าย
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurment : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบล ( ห้องท้องถิ่นอำเภอคลองท่อม ) ผู้ไม่มาฟังผลการเปิดซองของคณะกรรมการถือว่ารับทราบและไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการและ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารงานจ้างของเทศบาลตำบล (ห้องท้องถิ่นอำเภอคลองท่อม) ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.-บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา กองคลัง งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาเอกสารแสดงถึงความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีซื้อแบบแทน) ในการขอซื้อเอกสาร หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๗๕๖๔-๑๑๘๘ ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.klongphon.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) ณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ
(นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา

เอกสารแนบ :

ประมาณการราคากลาง   ปร.5 CCTV   ปร.6 CCTV   บันทึกราคากลาง  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2014-01-14