นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560

ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ได้มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือนายสมบูรณ์ สั่นสท้าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

กิจการสภา
โทร. ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๑
โทรสาร ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๒

เอกสารแนบ :

หนังสือนัดประชุม   ระเบียบวาระการประชุม   รายงานการประชุมสภา สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2559  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2017-02-10