ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560

ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ได้มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือนายสมบูรณ์ สั่นสท้าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนากิจการสภา
โทร. ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๑
โทรสาร ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๒


เอกสารแนบ :

หนังสือส่ง   ประกาศ  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2017-02-10