ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ได้มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพน
พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ , ๒๒ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ขอแสดงความนับถือ


(นายสมบูรณ์ สั่นสท้าน)
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

สำนักปลัดเทศบาล
งานกิจการสภา
โทร. ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๑
โทรสาร ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๒


เอกสารแนบ :

หนังสือเรียกประชุมสภา   ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๐  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2017-05-17