นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560

ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ได้มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพน
พัฒนา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดวันประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ขอแสดงความนับถือ


(นายสมบูรณ์ สั่นสท้าน)
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา


สำนักปลัดเทศบาล
งานกิจการสภา
โทร. ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๑
โทรสาร ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๒

เอกสารแนบ :

ระเบียบวาระการประชุม   สำเนารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1   สำเนารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2   หนังสือนัดประชุมสภาฯ  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2017-05-17