ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560

ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ได้มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นายสมบูรณ์ สั่นสท้าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนากิจการสภา
โทร. ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๑
โทรสาร ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๒เอกสารแนบ :

หนังสือส่งขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา   ประกาศสภา  


By : Administrator ,Email : webmaster@klongphon.go.th,Date :2017-05-17